» » خدمات تعمیرات توربوماشینری

خدمات تعمیرات توربوماشینری

- اعزام کارشناس
- تشخیص و ریشه یابی علت خرابی
- ارائه پیشنهاد فنی
- تعمیر و تعویض قطعات معیوب

 

خدمات تعمیرات توربوماشینری

خدمات تعمیرات توربوماشینری