» » سیستم های جانبی آب بندی

سیستم های جانبی آب بندی

سیستم های جانبی آب بندی

سیستم های جانبی آب بندی

سیستم های جانبی آب بندی

سیستم های جانبی آب بندی

 

سیستم های آب  بندی تجهیزات جانبی یک مکانیکال هستند که وظیفه تأمین سیال / گاز مورد نیاز مکانیکال سیل جهت عملکرد بهینه را بر عهده دارند. این سیستم ها توسط شرکت توربوسیل و بر اساس استاندارد API 682 در گروه های زیر قابل ساخت و تآمین هستند و در تولید آنها از بهترین و معتبرین برندهای ابزار دقیق استفاده می شود.

 

  

Plan:

System Type:

Application:

Single Seal

plan 21 / 23

Cooler

Cooling of single seal

plan 31

Cyclone separator

Removing solid

plan 32

External source

Flushing from external source

plan 41

Cyclone separator  + Cooler

Removing solid + Cooling of single seal

plan 65

Leakage detector (liquid)

Collecting leakage of single seal

Dual Wet Seals

plan 52

Vessel

Flushing of double seal with barrier fluid

plan 53A

Vessel

Flushing of double seal with barrier fluid

plan 53B / C

Accumulator system

Flushing of double seal with barrier fluid

plan 54

Not API682

Flushing of double seal with barrier fluid from external source

Dual Dry Seals

plan 72

N2 Panel

Flushing of low pressure N2

plan 74

N2 or vapour panel

Flushing of  pressurized N2

plan 75

Leakage detector (liquid and gas)

Collecting leakage of wet + secondary containment

plan 76

Leakage detector (gas)

Collecting leakage of wet + secondary containment