» » بیرینگ های هیدرودینامیکی

بیرینگ های هیدرودینامیکی

تأمین یاتاقانهای ژورنال و تراست برای کمپرسورها و تجهیزات دوار

 

بیرینگ های هیدرودینامیکی

بیرینگ های هیدرودینامیکی